ประกอบธุรกิจหลักในการ รับประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยกลุ่มผู้บริหารเล็งเห็นว่าในปัจจุบันวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจเป็นการทั่วไป สถาบันการเงิน
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ส่วนหนึ่ง คณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่า
ควรจะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้น
มาโดยคณะผู้บริหาร
ทุกคน  มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของปฏิบัติการ
และการควบคุมการบริหารงาน  โดย  ในชั้นต้นเริ่มงานจากสถาบันการเงินใน
สังกัดฝ่ายควบคุมงานประเมินราคาของ บมจ.ธนาคารทหารไทย  ภายหลังได้ลา
ออกไปร่วมจัดตั้ง(กลต.) มาแล้ว สุดท้ายจึงได้มาร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้น....
[ อ่านเพิ่มเติม ]

2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400